Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 februari 2021

EDS-Mechanical Solutions (EDS) en de klant of de (rechts)persoon die diensten (de Diensten) en voor en door die Diensten benodigde of ontworpen producten (de Producten) van EDS afneemt, wordt hierna de Koper genoemd.
Tenzij hierna anders wordt aangegeven, wordt onder de term Diensten tevens Producten begrepen. Onder Gelieerde Onderneming wordt hierna verstaan een vennootschap waarvan de zeggenschap rechtstreeks of indirect berust bij de uiteindelijke moedermaatschappij van EDS.
Deze Algemene Voorwaarden, prijslijsten en -tabellen, offertes, bevestigingen, werkbeschrijving, tekeningen en modellen van EDS, facturen van EDS voor de levering van Diensten en alle daarin en in deze Algemene Voorwaarden specifiek als ingelast te beschouwen stukken, vormen tezamen de gehele, uitsluitende overeenkomst de Overeenkomst inzake de verkoop van Diensten en Producten door EDS aan Koper. Andersluidende voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij EDS daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. EDS behoudt zich het recht voor om orders naar eigen inzicht te weigeren. De Overeenkomst komt pas tot stand per de datum waarop EDS de order van Koper heeft bevestigd.
Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de De Nieuwe Regeling (DNR 2011) met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de DNR 2011 deze Algemene Voorwaarden prevaleren. Koper wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de DNR-2011. De DNR-2011 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 op 3 juli 2013. De DNR 2011 zijn op kantoor ter inzage beschikbaar of kunnen op verzoek per post of per e-mail worden toegezonden.

1. PRIJZEN
Tenzij door EDS schriftelijk anderszins wordt aangegeven, is de door EDS voor de Diensten en Producten geoffreerde of aangegeven prijs geldig gedurende dertig (30) dagen na de datum van de offerte van EDS, de werkbeschrijving van EDS of de bevestiging van de order van Koper door EDS, afhankelijk van hetgeen als eerste geschiedt, mits EDS binnen deze termijn een onvoorwaardelijke machtiging tot uitvoering van de Diensten en Producten van Koper heeft ontvangen en aanvaard. Indien EDS binnen deze termijn van dertig (30) dagen geen machtiging heeft ontvangen, heeft EDS het recht om de prijs van de Diensten en Producten te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, welke voor rekening komen van Koper. Tenzij door EDS anders wordt aangegeven, worden de Diensten en Producten tegen de alsdan geldende prijzen van EDS geleverd.

2. BELASTINGEN
Huidige of toekomstige belastingen of van overheidswege geheven rechten (of verhogingen daarvan) die van invloed zijn op de kosten van de Diensten van EDS of op de kosten van productie, verkoop, levering of transport van Producten of waarvoor EDS anderszins belastingplichtig of inhoudingsplichtig is ter zake van de levering van Diensten of Producten, komen voor rekening van Koper en worden bovenop de prijs doorberekend dan wel afzonderlijk aan Koper in rekening gebracht, zulks ter keuze van EDS.

3. BETALINGSTERMIJN
Tenzij door EDS anderszins wordt aangegeven, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur van EDS in de door EDS aangegeven valuta. Onverminderd de overige rechtsmiddelen van EDS heeft EDS het recht om deze Overeenkomst te beëindigen of de verdere nakoming van deze Overeenkomst en/of een overige overeenkomst met Koper op te schorten ingeval Koper in gebreke is dan wel naar de redelijke mening van EDS waarschijnlijk in gebreke zal blijven met de betaling uit hoofde van deze Overeenkomst of een overige overeenkomst, en om onder dezelfde voorwaarden redelijke zekerheid te verlangen voor de betaling of vooruitbetaling van toekomstige Diensten en Producten en van alle Diensten en Producten waarvan de order is bevestigd maar welke nog niet zijn geleverd. Koper is aansprakelijk voor alle kosten, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, in verband met de incasso van niet tijdig verrichte betalingen. Indien een aan EDS verschuldigde betaling niet op de vervaldatum is voldaan, wordt daarover wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling.

4. VERZENDING EN AFLEVERING
Hoewel EDS alle redelijke inspanningen zal verrichten die commercieel redelijkerwijs haalbaar zijn om de door EDS bevestigde of geoffreerde leverdata te realiseren, gelden alle leverdata bij benadering en zijn deze niet fataal. EDS is naar eigen inzicht niet verplicht om tot levering over te gaan van Producten waarvoor Koper geen leveringsinstructies en overige vereiste informatie heeft verstrekt. Indien de levering van Diensten of de verzending van de Producten om welke reden ook door Koper wordt uitgesteld of vertraagd, verplicht Koper zich om alle daaruit voortvloeiende kosten van opslag en overige extra kosten aan EDS te vergoeden. De kosten voor de levering zijn voor rekening van Koper. Het eigendom van de Producten gaat over op Koper nadat Koper alle betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met EDS gesloten overeenkomst ten aanzien van door EDS aan Koper geleverde Diensten zijn voldaan, vorderingen ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van dergelijke overeenkomsten daaronder begrepen. Eventuele aanspraken wegens tekortkomingen of schade tijdens het transport vallen onder de verantwoordelijkheid van Koper. Koper dient ter zake de vervoerder rechtstreeks aan te spreken.
Door EDS aan Koper op proef geleverde Producten worden, zonder schriftelijk tegenbericht of gefrankeerde retourontvangst aan EDS binnen twee (2) weken na levering, geacht definitief geleverd te zijn. Een door Koper bewerkt (op proef geleverde) Product wordt niet teruggenomen door EDS.
Indien EDS in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zaken aan Koper ter beschikking heeft gesteld dan blijft EDS daarvan eigenaar. Koper zal zich te dien aanzien als een goed huisvader gedragen. Dit betekent onder meer dat Koper zich zal onthouden van gedragingen die kunnen leiden tot verlies van die zaken (bijvoorbeeld door zaaksvorming, natrekking, vermenging of anderszins), of belasting of bezwaring met rechten van derden, dan wel beschadiging. Koper zal de in de vorige twee zinnen bedoelde zaken op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging, ongeacht door welke oorzaak. Koper zal deze zaken voor eigen risico gebruiken, voor het doel waarvoor die zaken ter beschikking zijn gesteld. Dit betekent onder meer dat EDS niet aansprakelijk is voor schade – in welke vorm en uit welke hoofde dan ook – die Koper lijdt als gevolg van het gebruik daarvan, tenzij die schade een gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van EDS.

5. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN
Onverminderd de in artikel 6 genoemde beperkingen garandeert EDS dat hij de Diensten zal uitvoeren en Producten zal ontwerpen conform het bepaalde in deze Overeenkomst en daarbij alle redelijke deskundigheid, voorzichtigheid en vereiste zorgvuldigheid zal betrachten en de Diensten zal uitvoeren en de Producten zal ontwerpen conform de binnen de branche geldende normen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
EDS garandeert dat de geleverde Diensten en/of Producten vrij van alle gebreken in de uitvoering zijn gedurende negentig (90) dagen na oplevering van de Diensten en/of Producten. Alle garanties van de fabrikanten en leveranciers van de Diensten en/of Producten worden – voor zover deze overdraagbaar zijn – door EDS aan Koper overgedragen. Ingeval van een tekortkoming onder deze Overeenkomst of een schending van een garantie is het enige, uitsluitende rechtsmiddel van Koper een correcte uitvoering van het gedeelte van de Diensten en/of Producten dat door EDS gebrekkig is bevonden, dan restitutie van de voor de Diensten en/of Producten betaalde prijs, zulks ter keuze van de EDS. De in dit artikel 5 vermelde garantie is de enige, uitsluitende garantie van EDS en de enige, uitsluitende rechtsmiddelen van Koper ter zake van de Diensten en/of Producten en treden in de plaats van alle overige garanties of rechtsmiddelen die van rechtswege of anderszins mochten ontstaan. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan Koper in rekening worden gebracht.
Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van foutief gebruik, ongevallen, misbruik, verwaarlozing, normale slijtage, nalatigheid (behoudens nalatigheid van EDS), onbevoegde wijzigingen of aanpassingen, gebruik dat meer dan het aangegeven vermogen vereist, ongeschikte spanningsbronnen of gebruiksomgeving, onjuiste installatie, reparatie, behandeling, onderhoud of toepassing, dan wel andere niet aan EDS toerekenbare oorzaken. Voor zover Koper of diens vertegenwoordigers een bestek, informatie, bijzonderheden omtrent de gebruiksomstandigheden of overige gegevens aan EDS heeft/hebben verstrekt welke (i) bij de selectie en de uitvoering van de Diensten en/of de Producten en/of (ii) bij het opstellen van de offerte en/of werkbeschrijving van EDS zijn gebruikt, en de werkelijke gebruiks- of overige omstandigheden afwijken van die welke door Koper zijn vermeld, geldt dat de in deze Overeenkomst verleende garanties en overige bepalingen waarop die omstandigheden van invloed zijn, nietig en van generlei waarde zijn.
Koper aanvaardt alle overige verantwoordelijkheid voor (zaak)schade en lichamelijk letsel voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van de Diensten en/of de Producten, zowel zelfstandig als in combinatie met overige Producten.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van EDS: (i) bedraagt de totale aansprakelijkheid van EDS en haar Gelieerde Ondernemingen voor schade, aanspraken of vorderingen uit welken hoofde dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade, aanspraken of vorderingen uit onrechtmatige daad, wanprestatie, garantie, wettelijke verplichtingen, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of inbreuk op octrooi- en auteursrechten) niet meer dan de door Koper voor de betreffende Diensten en/of Producten betaalde prijs; en (ii) zijn EDS en haar Gelieerde Ondernemingen nimmer jegens Koper aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbrekingen, gebruiksderving, omzetderving, reputatieschade en gegevensverlies en gemaakte kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot kapitaalkosten, brandstofkosten, energiekosten en verlies van of schade aan zaken en apparatuur.
Koper erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat EDS zijn prijzen heeft vastgesteld en deze Overeenkomst is aangegaan met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen en de overige in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen, welke het risico tussen EDS en Koper verdelen en de grondslag vormen van deze transactie tussen partijen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
EDS behoudt bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten betrekking hebbende op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te leveren Diensten en Producten. Alleen indien dit nadrukkelijk is overeengekomen verleent EDS een niet-exclusieve licentie voor al haar eventuele rechten van intellectuele eigendom op de Producten. EDS behoudt alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en databankrechten, op alle door EDS of derden aan Koper ter beschikking gestelde zaken, zoals – doch niet beperkt tot – stukken, titels, logo’s, artikelen, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, adresbestanden en/of databestanden. Koper is uitsluitend gerechtigd deze zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Koper zal alle kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, steeds op verzoek van EDS retourneren aan EDS, dan wel op verzoek van EDS archiveren, dan wel na schriftelijke toestemming van EDS vernietigen in welk geval aan EDS een bewijs van de vernietiging ter hand gesteld dient te worden. Koper is niet gerechtigd over te gaan tot enige openbaarmaking of verveelvoudiging in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDS. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Koper.
Koper staat ervoor in dat hij geen inbreuk zal maken op rechten van intellectuele eigendom van EDS of derden en vrijwaart EDS en haar klanten ter zake van enige inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder inbegrepen.

8. OVERMACHT
EDS is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming wanneer zulks het gevolg is van een natuurramp, handelingen van Koper, oorlog, epidemieën, pandemieën, brand, overstromingen, weersomstandigheden, sabotage, stakingen of arbeidsgeschillen, burgerlijke onlusten of rellen, verzoeken, beperkingen, toewijzingen, wet- en regelgeving, besluiten en handelingen van overheidswege (met inbegrip van maar niet beperkt tot een exportverbod of heruitvoerverbod dan wel de weigering of intrekking van een toepasselijke exportvergunning), het niet beschikbaar zijn van transport of transportvertragingen, verzuim zijdens toeleveranciers of onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen en oorzaken die buiten de redelijke macht van EDS zijn gelegen. In een dergelijk geval kan de uitvoering van Diensten en de levering van Producten gedurende een redelijke termijn door EDS worden opgeschort dan wel door EDS worden beëindigd na kennisgeving aan Koper. Voor het overige blijft deze Overeenkomst echter onverminderd van kracht.
Indien EDS vaststelt dat het hem wegens een oorzaak als in het vorige lid bedoeld onmogelijk, slechts beperkt mogelijk of onpraktisch is om aan de totale vraag naar Diensten of Producten te voldoen dan wel het materiaal dat rechtstreeks of indirect voor de vervaardiging van de Producten wordt gebruikt, te verkrijgen, heeft EDS het recht om de Diensten op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de beschikbare voorraad Producten zodanig onder zijn afnemers te verdelen als EDS billijk voorkomt, zonder aansprakelijk te zijn voor een tekortkoming in de nakoming die daaruit mocht voortvloeien.

9. ANNULERING
Koper heeft het recht een order te annuleren, mits met inachtneming van een redelijke schriftelijke kennisgeving vooraf en tegen vergoeding van de annuleringskosten van EDS, waaronder mede wordt verstaan alle (on)kosten die EDS moet maken om aan diens verplichtingen te voldoen, vermeerderd met een redelijke winstopslag. De vaststelling van deze annuleringskosten door EDS geldt als bindend.

10. WIJZIGINGEN
Koper heeft het recht wijzigingen van of aanvullingen op de Diensten en de Producten te verlangen. Ingeval van aanvaarding van een wijziging of aanvulling door EDS heeft EDS het recht om de prijs en de leverdata aan te passen. EDS behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de specificaties van de Producten zonder voorafgaande kennisgeving aan Koper te wijzigingen, behoudens ten aanzien van Producten die voor Koper op maat worden gemaakt. EDS is niet verplicht om dergelijke wijzigingen in Producten aan te brengen die reeds vóór de datum van de betreffende wijziging zijn vervaardigd.

11. OVERDRACHT
Het is Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDS niet toegestaan zijn rechten, verplichtingen en overige belangen ingevolge deze Overeenkomst over te dragen c.q. te delegeren. Overdracht of delegatie zonder de vereiste toestemming is nietig. Koper gaat er hierbij mee akkoord dat EDS zijn rechten, verplichtingen en overige belangen ingevolge deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Koper mag overdragen c.q. delegeren aan een Gelieerde Onderneming.

12. INSPECTIE
Koper mag de Diensten en de Producten binnen tien (10) dagen na de datum van oplevering van elk gedeelte van de Diensten of Producten aan een inspectie onderwerpen. Ingeval van non-conformiteit dient Koper zulks schriftelijk aan EDS door te geven. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EDS in staat is adequaat te reageren. Koper dient EDS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien door de Koper tijdig wordt gereclameerd en wordt aangetoond dat deze gebreken of tekortkomingen een gevolg zijn van een door EDS toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar jegens de Koper bestaande verplichtingen, zal EDS – ter harer keuze – zorg dragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Producten. Reclamatie door Koper schort zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Diensten en Producten. Bij gebreke van deze melding wordt Koper geacht de Diensten of de Producten onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
Ontbinding van de Overeenkomst door Koper is slechts mogelijk voor zover EDS niet in staat is om de tekortkomingen of gebreken op te heffen of te herstellen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om het te vervangen Product aan EDS te retourneren en het bezit daarover aan EDS te verschaffen, tenzij EDS anders aangeeft.

13. IN REKENING TE BRENGEN DIENSTEN
Aan Koper worden extra kosten in rekening gebracht tegen het alsdan geldende arbeidsloon van EDS voor: (i) Diensten die niet in de offerte, orderbevestiging of werkbeschrijving van EDS of in de daarin en in deze Overeenkomst bedoelde documenten zijn opgenomen; (ii) Diensten die buiten de normale werktijden van EDS zijn uitgevoerd; of (iii) indien het wegens lokale omstandigheden noodzakelijk is om externe aannemers in te schakelen, wordt door EDS uitsluitend toezicht verricht en worden de kosten van deze externe aannemers aan Koper in rekening gebracht.

14. GEHEIMHOUDING
Koper, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende EDS welke hij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen, zulks met inbegrip van het bestaan van de Overeenkomst en de aard, de reden en het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij schending door de Koper, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden van het in dit artikel bepaalde, verbeurt Koper van rechtswege, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 50.000,00 ineens en voorts een bedrag van € 5.000,00 voor elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van EDS op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
Met betrekking tot de door EDS aan Koper verstrekte informatie, verbindt Koper zich: (i) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring; (ii) de verkregen informatie slechts te verspreiden op basis van het “need to know principle”; en (iii) de informatie niet langer onder haar te houden dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is. Koper draagt er zorg voor dat zijn personeel en door hem ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die het bepaalde in dit artikel omvat. Op verzoek van EDS zal Koper EDS voorzien van afschriften van die geheimhoudingsverklaring(en).

15. ONTBINDING
Indien Koper de Overeenkomst niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van een Overeenkomst wordt overschreven, waardoor naar het oordeel van EDS vast komt te staan dat Koper de Overeenkomst niet of niet behoorlijk zal uitvoeren, dan heeft EDS het recht, onverminderd haar overige rechten, om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst door een enkele kennisgeving aan Koper onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. EDS is bevoegd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of het voldoen van enige schadevergoeding, in geval dat (ten aanzien of ten laste van) Koper: (i) is verzocht om (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel wanneer Koper daadwerkelijk in surséance van betaling of faillissement verkeert; (ii) het bedrijf is stilgelegd dan wel indien zijn onderneming in liquidatie verkeert; (iii) eventuele noodzakelijke vergunningen zijn verloren; (iv) beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn gelegd; (v) een (juridische) fusie plaatsvindt; (vi) een substantieel deel van de zeggenschap verliest aan een derde; of (vii) bij een natuurlijk persoon, Koper is overleden. Indien EDS de Overeenkomst ontbindt, dient Koper onmiddellijk op zijn kosten alle aan hem geleverde Producten als onverschuldigd geleverd te retourneren, tenzij Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan als gevolg waarvan er ook geen eigendomsvoorbehoud meer op die Producten rust. Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van EDS eindigen, die naar het redelijke oordeel van EDS naar hun aard bedoeld zijn om ook na ontbinding van kracht te blijven.

16. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle overige contacten, onderhandelingen en eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden. Een wijziging, aanpassing of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of een kwijting of afstand van recht ter zake is uitsluitend bindend voor EDS wanneer deze schriftelijk is gedaan en namens EDS door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van EDS is ondertekend. Voorwaarden, handelsgebruiken, binnen de branche gangbare gebruiken, afspraken of overeenkomsten die bedoeld zijn ter wijziging, aanpassing of uitleg van of ter aanvulling op deze Overeenkomst, zijn uitsluitend bindend wanneer zij schriftelijk zijn gedaan en ondertekend zijn door de partij die gebonden wordt. Voorts geldt dat de ontvangst, bevestiging of aanvaarding door EDS van aankooporders, verzendinstructies en overige documentatie waarin bepalingen zijn opgenomen die afwijken van of een aanvulling vormen op het bepaalde in deze Overeenkomst, geen wijziging van of aanvulling op deze Overeenkomst tot gevolg hebben. Dergelijke wijzigingen en aanvullingen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en als een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst aangemerkt. Indien dit document aangemerkt wordt als de aanvaarding door Koper van een eerder aanbod, geldt deze aanvaarding uitdrukkelijk onder voorwaarde dat Koper akkoord gaat met de daarin opgenomen, ten opzichte van deze Overeenkomst aanvullende of afwijkende bepalingen. Wanneer een der partijen al dan niet conform een handelsgebruik geen actie onderneemt naar aanleiding van een verzuim of wanprestatie, dan wel afstand doet van een recht of rechtsmiddel, wordt daarmee niet structureel afstand gedaan van het recht actie te ondernemen ingeval van een overig verzuim of overige wanprestatie, dan wel van alle overige rechten of rechtsmiddelen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door de betreffende partij wordt vastgelegd. Voor alle door EDS gemaakte typografische of secretariële fouten in offertes, bevestigingen en publicaties geldt dat deze gecorrigeerd mogen worden.
Op de geldigheid, uitvoering en alle overige zaken met betrekking tot de uitleg en gevolgen van deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Koper en EDS komen overeen dat alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland worden beslecht en partijen aanvaarden de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Vorderingen voortvloeiende uit transacties in verband met dit contract dienen in welke vorm dan ook uiterlijk twee (2) jaar na het ontstaan daarvan door partijen te worden ingesteld. Het Weens Koopverdrag is niet op deze Overeenkomst van toepassing.

17. DEPONERING
Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2021 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met EDS. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bel ons voor vragen op
+31 (0) 20 358 5066
Bekijk onze video