Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

EDS-Casting&forging B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1072RG ) Amsterdam aan de Lizzy ansinghstraat 163-2, hierna: “EDS”). Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen Gietstukken en gesmede onderdelen. Wij zijn geen handelaar maar leverancier van producten die we samen met de klant hebben ontwikkeld.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van EDS, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en EDS houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Bent u een online bezoeker van onze websites?
EDS verzamelt uw data zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van EDS. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan EDS worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.

Contact formulier op edscasting.com
EDS heeft een contact formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Newbase ERP system (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie). De gegevens van de formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contact aanvraag onder onze producten alleen aan bij bij de afdeling sales.

Heeft u een zakelijke relatie met EDS?
EDS gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Solliciteert u bij de EDS?
EDS gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan EDS verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door EDS bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij EDS, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.
Bijzondere persoonsgegevens

De website van EDS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. EDS kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat EDS zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via finance@edsinnovation.com zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens
EDS maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze algemene nummer of via finance@edsinnovation.com.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u een email sturen naar: finance@edsinnovation.com.

EDS zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal EDS de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. EDS stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien EDS, de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt EDS u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien EDS niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan EDS u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
U kunt door middel van het sturen van een bericht aan Finance@edsinnovation.com bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.
Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van EDS via Finance@edsinnovation.com.
Wijzigingen

EDS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 19 april 2019.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van EDS of een bericht sturen aan Finance@edsinnovation.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bel ons voor vragen op
+31 (0) 20 358 5066
Bekijk onze video